SCR99 APK VIP计划-最佳在线赌场VIP促销

  SCR99 APK VIP计划

  请查看下方成为SCR99 APK VIP会员的特权。

  VIP GRADE

  NORMAL

  BRONZE

  SILVER

  GOLD

  PLATINUM

  DIAMOND

  VIP Benefit 2020起

  VIP升级奖励

  -

  88

  188

  368

  568

  888

  生日红利

  -

  58

  138

  588

  1288

  1888

  普通奖金

  0.03

  0.05

  0.06

  0.08

  0.12

  0.2

  提款金额

  5K

  10K

  20K

  50K

  150K

  500k

  高特别回赠(一个月)

  最低总存款10,000

  -

  0.02

  0.03

  0.05

  0.08

  0.15

  所有游戏免费下注

  -

  推荐奖金计划

  介绍个朋友

  10

  30

  50

  128

  238

  388

  所有游戏免费下注

  -

  VIP升级要求

  1个月内最低存款

  -

  10000

  30000

  80000

  200000

  500000

  连续最低存款1,000(升级VIP)

  -

  9 Times

  27 Times

  -

  -

  -

  VIP维护要求

  3个月内最低存款

  -

  终身

  终身

  240000

  560000

  1160000

  最少三个月的营业额

  -

  终身

  终身

  2400000

  5600000

  11000000

  奖金及限量礼品篮

  Coin

  红信封

  -

  -

  礼品篮

  -

  -

  -